Category Archives: Book review

Leading Image

Managing for Happiness – Jurgen Appelo

Kom jij als manager, coach of consultant tot de conclusie dat de geijkte management technieken en methoden steeds minder aanslaan? Stoten jij en je teams zich aan dezelfde steen als 10 jaar geleden?

Een vergelijkbaar inzicht had Jurgen Appelo voordat hij in zijn eerste boek uit 2010 Management 3.0 introduceerde. In zijn recente vervolg Managing for Happiness beschrijft hij een set van practices en principes waarmee managers organisaties verder kunnen helpen binnen het gedachtegoed van Management 3.0. Hij inspireert op een speelse manier het anders kijken naar verantwoordelijkheden, rollen en de benadering van management in moderne organisaties.

Het boek van Jurgen Appelo, Managing for Happiness, is een aanrader voor iedereen die aan de slag gaat met teams, afdelingen of zelfs hele organisaties. Het doel van het boek is om anders te werk te gaan dan bij traditionele managementbenaderingen. Hoewel zijn roots liggen in software ontwikkeling, is Jurgen tegenwoordig blogger, een veel gevraagd spreker en trainer. Zijn boek is geschikt voor alle organisaties waarin zogenoemde creative workers, een verbastering op kenniswerkers, werken en is niet enkel gericht op IT-organisaties of -afdelingen.

De stijl van het boek is in lijn met zijn eerdere boeken. De vele voorbeelden uit zijn directe omgeving en imposante klantenkring zorgen voor een levendig geheel. Met humor, zelfspot en een scherp oog kijkt hij naar zijn eigen managementstijl en die van anderen. Het boek is makkelijk leesbaar en vrolijk vormgegeven met quotes, foto’s en tips voor een snelle start. De opzet van het boek leent zich prima voor selective reading. Naast de kop en de staart zijn in aparte hoofdstukken 12 concrete practices beschreven die goed los van elkaar te bestuderen zijn. Zo ben ik zelf, na een eerste blik, gestart bij hoofdstuk 10 en daarna zigzaggend door de onderwerpen gegaan.

Hoofdstukindeling:
1. Kudo box and kudo cards
2. Personal maps
3. Delegation boards and delegation poker
4. Value stories and culture books
5. Exploration days and internal crowdfunding
6. Business guilds and corporate huddles
7. Feedback wraps and unlimited vacation
8. Metrics ecosystem and scoreboard index
9. Merit money
10. Moving motivators
11. Happiness door
12. Yay! Question and celebration grids

Mijn persoonlijke favorieten zijn de practices Delegation boards (hfd. 3) en Merit money (hfd. 9). In de eerst genoemde legt de auteur uit waarom het belangrijk is om helderheid te verschaffen over de verantwoordlijkheden en vrijheden van teams en individuen ten opzichte van bijvoorbeeld management. Hij introduceert een praktisch hulpmiddel, Delegation poker met als resultaat een zogenoemd Delegation board. Teams spelen met of zonder managers het Delegation poker en schatten het niveau van beslisvrijheid op belangrijke thema’s (key decision areas). Hierbij wordt een schaal gehanteerd van 7 niveaus waarop deze beslisvrijheid wordt geplot. De discussies over verschillen in inzicht en interpretatie leveren veel op voor de deelnemers, met name duidelijkheid in verwachtingen. Het resultaat van deze sessies wordt samengevat op een Delegation board, dit overzicht wordt opgehangen zodat voor iedereen letterlijk te zien is welke afspraken er zijn gemaakt. Een dergelijke aanpak ondersteunt en stimuleert het zelf organiserend vermogen van teams en individuen (creative workers).Delegation Poker

In de tweede, Merit money, bespreekt de auteur een interessant alternatief voor het uitdelen van jaarlijkse bonussen op basis van beoordelingen door managers. Hij stelt een model voor waarbij medewerkers elkaar constant virtuele waarderingen kunnen geven (coins, credits of hugs). Deze waarderingen komen van peers, zij hebben immers het beste zicht op de prestaties van collega’s. Op gestelde tijden – ook de timing hiervan is belangrijk – krijgen medewerkers een bonus uitgekeerd op basis van de verzamelde virtuele waarderingen.

Zelf ben ik zeer benieuwd hoe de twee hiervoor beschreven practices in de praktijk zullen uitpakken. Dit betekent niet dat de overige 10 practices minder waardevol of interessant zijn. In tegendeel, de toepasbaarheid is alleen sterk afhankelijk van de ervaring en context waarin de lezer zich begeeft. Voor alle practices geldt dat zij een zinvolle invulling geven aan lastige onderdelen in organisatie management.

Heb je zelf al met een aantal practices in de praktijk geëxperimenteerd? Geen zorgen, de extra suggesties en alternatieven aan het eind van ieder hoofdstuk geven nieuwe handvatten en ideeën voor uitbreidingen. Eén kritische noot over het boek betreft de vormgeving. Hoewel kleurrijk en afwisselend is het ook druk en dit kan de lezer in het begin afleiden.

Conclusie

Wat maakt dit boek een aanrader? Als een auteur in staat is de lezer te mobiliseren en hij redenen geeft om het eigen functioneren en dat van collega’s te heroverwegen dan is hij een eind op weg. Inspireert een boek mensen om de volgende dag nieuwe stijlen of methoden in praktijk te brengen, dan heb je iets speciaals geschreven. Dat laatste is bij Managing for Happiness zeker het geval. Van veel practices zijn online materialen beschikbaar, dus je kunt na het lezen direct aan de slag.

Over deze recensie
Deze boekrecensie is tevens verschenen op www.managementboek.nl, meer informatie over het boek of de auteurs is te vinden op jurgenappelo.com.

Cheers,
– Sjors Meekels

Filled Under: book review Posted on: 29 January 2017

Leading Image

Move before you’re ready

De laatste jaren zijn er binnen talloze organisaties verandertrajecten ingezet. Gedreven door personele reorganisaties, marktuitdagingen of compleet nieuwe bedrijfsmodellen. Maar hoe zit het nu met het verandertraject zelf?

Moet dat niet bij de tijd blijven en meegaan met de nieuwste ontwikkelingen? Jazeker. Simon van der Veer en Linde Peters delen in het door hen geschreven Move before you’re ready hun ervaringen met verandertrajecten en steken het verandertraject in een modern jasje. Voor iedere professional bezig met organisatieveranderingen geeft het boek nuttige tips en handvatten om de verandering zo soepel mogelijk te laten verlopen.

In de inleiding van Move before you’re ready beloven auteurs Simon van der Veer en Linde Peters dat zij veranderaars praktische handvatten geven om het veranderen te veranderen! En dat is exact wat zij doen in dit beknopte boekwerk. Het boek richt zich op consultants, teamleiders en managers en in feite op iedereen die graag een verandering in zijn of haar organisatie wil doorvoeren.

In 5 min of meer onafhankelijke hoofdstukken nemen de auteurs de lezer mee langs belangrijke thema’s binnen verandertrajecten. Plukjes theorie, geleend uit Scrum, Lean en Lean Start-up, worden gebruikt om de praktische tips en voorbeelden te ondersteunen en van context te voorzien.
Tussen de hoofdstukken door zijn korte intermezzo’s opgenomen, geschreven door bekende namen zoals Hans Vermaak (veranderkunde) en Arend Ardon (bedrijfskunde). Het geheel is voorzien van tekeningen van sneltekenaar Willem Minderhoud, wat het boek een speels karakter geeft.

Hfd. 1. Waarom wendbaar zijn onafwendbaar is
In dit eerste inhoudelijke hoofdstuk leggen de auteurs uit waarom het snel kunnen veranderen voor organisaties van bijzaak noodzaak is geworden. Hierbij wordt geput uit populaire methodes of frameworks als Lean en Scrum. Belangrijk blijft daadwerkelijk aan de slag te gaan en het gebruik van methodes niet tot doel te promoten.

Hfd. 2. Weet waar je ja tegen zegt
Durf je het aan om te beginnen zonder een volledig uitgewerkt plan? Op deze vraag en meer geeft hoofdstuk 2 antwoord. Via enkele prikkelende vragen aan de lezer – de veranderaar – wordt nagegaan of duidelijk is waar men aan begint. Sta je echt open voor zelfreflectie? Durf je te starten zonder draagvlak? En, ga je door als productie of kwaliteit onder druk komen te staan? Dit zijn vragen voortkomend uit de opgedane ervaringen met verandertrajecten en met name de laatste vraag doet in de praktijk pijn.

Hfd. 3. Het enthousiasme aanwakkeren om snel in beweging te komen
Veranderingen beginnen met een ambitie en een van de belangrijkste factoren voor slagen is het enthousiasme wat je voor de verandering creëert binnen de organisatie. Enthousiasmeren gaat niet vanzelf; dit hoofdstuk omvat een aantal richtlijnen ter ondersteuning. Toepasselijke quotes die de auteurs aanhalen zijn Sense of excitement in plaats van het ‘oude’ Sense of urgency.Hfd. 4. De verbeterbeweging vasthouden en uitbouwen
Als de verandering eenmaal in gang gezet is, is het zaak deze goed te begeleiden en echt door te zetten. Hoofdstuk 4 beschrijft enkele behulpzame aandachtspunten: houd praktijk en verbetertraject bij elkaar, blijf experimenteren en zorg voor de noodzakelijke randvoorwaarden. De nadruk ligt echter op de belangrijkste uitdaging – het behouden van focus. Net als bij Scrum wordt gewezen op kleine trajecten, duidelijk omschreven oplevercriteria en terugkerende leermomenten. Deze rituelen helpen voorkomen dat medewerkers opgeslokt worden in de waan van de dag.

Hfd. 5. Gedoe benutten om verbetering robuuster te maken
Hoe noemen we alle discussies, die bewuste en onbewuste weerstand? Juist: gedoe. In het laatste hoofdstuk staat het gebruik maken van gedoe centraal. Door jezelf hiervan als veranderaar bewust te zijn kun je gedoe in het voordeel van de verandering laten werken. Het scheppen van een open leerklimaat is een van de factoren die hierin een rol speelt.

Tot slot

Het leukste intermezzo is opgenomen tussen hfd. 3 en 4. De drie gastauteurs laten zien dat bij ieder gesprek of ontmoeting de voorgenomen verandering een stapje verder gaat. Met name het inzicht dat veel doelstellingen als een omgedraaid probleem zijn geformuleerd, zet aan het denken. Bij een persoonlijke terugblik herken ik deze formuleringen in het merendeel van verbetertrajecten waarin ikzelf betrokken ben geweest. De kracht zit hem juist in het concreet maken van de doelstelling.

In een kleine middag of ochtend kun je Move before you’re ready doornemen en bekijken welke tips en voorbeelden van toepassing zijn binnen jouw eigen organisatie. De handvatten zijn praktisch en concreet genoeg om zelf direct toe te passen, zonder dat hiervoor veel georganiseerd hoeft te worden. Juist die combinatie van herkenning en makkelijke toepasbaarheid maakt dit boekje tot een prima reispartner in je verandertraject.

Over deze recensie
Deze boekrecensie is tevens verschenen op www.managementboek.nl, meer informatie over het boek of de auteurs is te vinden op twst.nl/move-before-youre-ready.

Filled Under: book review Posted on: 15 January 2017

Leading Image

Digital Empathy

Digital Empathy – De achilleshiel van IT, de eerste twee woorden van de titel van het boekje van Marco Gianotten zijn zowel paradoxaal als prikkelend. Zoiets als binair inlevingsvermogen, nullen en enen – maar dan met gevoel. Bestaat deze combinatie überhaupt wel? Voor praktisch iedere IT-manager biedt Digitale Empathy – de Achilleshiel van IT van Marco Gianotten een interessante kijk op de huidige werkwijzen en contractuele afspraken die IT partijen met elkaar en de business aangaan. Empathie is wat vaak ontbreekt en juist daarvoor breekt de auteur een lans. In zijn boekje Digital Empathy – de achilleshiel van IT behandelt Marco van Gianotten op een toegankelijke manier de behoefte aan empathie in het vak van IT-management. Met treffende voorbeelden en een scheutje theorie schetst hij een modern alternatief voor de huidige afsprakenkaders en uitgangspunten zoals deze gebruikelijk zijn binnen IT afdelingen.

Het beknopte boekje is in een handzaam formaat gegoten en bevat 3, min of meer gelijke, hoofdstukken voorzien van illustraties en toepasselijke quotes.

Hoofdstuk 1 – Op weg naar een IT-crisis?
In het eerste hoofdstuk schetst de auteur de korte geschiedenis van IT-afdelingen en hun managers zoals deze in de laatste 50 jaar zijn uitgegroeid tot de spil in menig organisatie. De eisen die momenteel gesteld worden aan de afdelingen, maar nog meer aan de mensen die hierin werkzaam zijn, blijken drastisch veranderd. Hiermee zijn de geijkte vaardigheden zoals abstract denkvermogen en analyse – veelal voortkomend uit de logisch denkende linkerhersenhelft – niet langer toereikend. Er is meer behoefte aan balans in de gevraagde skill set van betrokkenen en het hebben en gebruik van empathisch vermogen is daarbij essentieel.

Hoofdstuk 2 – De ingrediënten van IT nieuwe stijl
Wie regelmatig vliegt, begrijpt direct het voorbeeld van Mintzberg in hoofdstuk 2. Het illustreert hoe lastig organisaties het zelfs nu nog vinden om vanuit klantbeleving hun dienstverlening in te richten. Dit wordt nog een stap lastiger als het twee IT-organisaties betreft die een samenwerking aangaan. De meest voorkomende vorm waarin een samenwerking is vastgelegd, is vaak een Service Level Agreement, kortweg SLA. Met voorbeelden geeft de auteur invulling aan de nieuwe ingrediënten die nodig zijn voor een succesvolle samenwerking: openheid, inzet van de rechterhersenhelft en focus op het resultaat voor de business. Met andere woorden een ‘SLA nieuwe stijl’.Hoofdstuk 3 – Experience first met de XLA
Het zwaartepunt van het boekje ligt op het begrip eXperience Level Agreement (XLA) en hoe je hiertoe komt. Maar wat is een XLA? Met die vraag start hoofdstuk 3. Zoals de auteur aangeeft is een XLA ‘geen product, geen dienst, geen model.’ Hij maakt handig de brug naar meer bekende termen als DevOps en Agile. Ook dit zijn principes welke tot uiting komen in de wijze waarop mensen hun werk uitvoeren. Een XLA stelt de beleving van de (interne) klant centraal en vult pas daarna harde KPI’s en interne sturingsmodellen in. Hiermee geven organisaties zichzelf de kans een betere aansluiting te vinden met diezelfde klant. Dat dit nodig is blijkt wel uit de kenmerken en verwachtingen van generaties Y & Z en de Millennials. Met een grote glimlach bekeek ik de geschetste Millennial Maslow piramide. De auteur heeft aan het origineel twee lagen onderaan toegevoegd: Battery en daar bovenop Wifi. Als ik zie hoe de huidige generatie jongeren in hun zoektocht naar Pokémons het park bij mij om de hoek onveilig maakt, zou dit zo maar eens waar kunnen zijn.

Tot slot

Het formaat, de vlotte stijl en de vormgeving met ondersteunende afbeeldingen en uitspraken maken dat je Digital Empathy – de Achilleshiel van IT in één adem uitleest. In een avond of een ochtend, je zult niet kunnen stoppen. Niet dat er revolutionaire ideeën naar voren komen, maar de overduidelijke behoefte aan empathie en begrip is datgene dat na het dichtslaan blijft hangen. Voor Service Level Managers, inkopers of dienstverleners is dit boek een echte aanrader. Daarnaast biedt het voor iedere manager in IT een andere kijk op de samenwerking met partners en afdelingen.

Over deze recensie
Deze boekrecensie is tevens verschenen op www.managementboek.nl, meer informatie over het boek of de auteurs is te vinden op giarte.nl/digital-empathy.

Filled Under: book review Posted on: 20 September 2016

Leading Image

Digital Transformation

Het is toepasselijk om een boek over Digital transformation mede te financieren via crowdfunding. Dat is exact wat Jo Caudron en Dado Van Peteghem gedaan hebben voordat een letter van dit boek geschreven was.

Inmiddels is de derde herbewerkte druk van Digital transformation van Jo Caudron en Dado Van Peteghem beschikbaar. Ook in deze druk richten de auteurs zich op bestuurders en het hogere management van commerciële bedrijven. Wil je je bedrijf behoeden voor opkomende startups vergelijkbaar met Netflix en Uber? Doorgrond het Digital Transformation-model en maak het onderdeel van je strategie.

In veel bedrijven staat digitale transformatie hoog op de agenda. Het is echter lang niet altijd duidelijk hoe deze transformatie vorm moet krijgen. In hun boek bieden Jo Caudron en Dado van Peteghem bestuurders en managers een overzichtelijk model om de huidige digitale uitdagingen en kansen te gebruiken bij het uiteenzetten van een nieuwe digitale strategie. In Digital Transformation leggen zij aan de hand van voorbeelden en metaforen uit hoe dit praktische model toegepast kan worden.

Het boek is opgebouwd uit 5 inhoudelijke delen samengesteld uit 47 hoofdstukken. De eerste twee hoofdstukken beschrijven de aanleiding en totstandkoming van het boek, hierna beginnen de vijf inhoudelijke delen. Het boek eindigt met een korte afsluiting.

1. Hoe digitaal eindelijk belangrijk werd (hfd 3 t/m 8)
In het eerst deel wordt het begrip digitale transformatie geïntroduceerd en afgezet tegen de digitale revolutie en de overgang vanuit de digitale media. Terecht concluderen de schrijvers dat veranderingen zich steeds sneller aandienen en dat de dotcom bubble rond de eeuwwisseling niet vergeleken kan worden met de huidige situatie.

2. Digitale transformatie is echt (hfd 9 t/m 17)
De hoofdstukken in het tweede deel nemen de lezer mee langs bekende voorbeelden waarin de digitale transformatie behoorlijk disruptief is (geweest). De reissector, Kodak, de videotheken en de muziekindustrie geven als voorbeelden goed inzicht in de volharding van bestuurders in oude businessmodellen. De metafoor van het wagentje in de achtbaan in hoofdstuk 16 beschrijft mooi hoe bedrijven veranderingen langzaam zien gebeuren om vervolgens te duiken in een niet te stoppen versnelling als het kantelpunt eenmaal is bereikt. Zorg er dus voor dat je organisatie zich bewust is van de nu optredende digitale veranderingen!

3. Digital Transformation Modeling: een methode om greep te krijgen op digitale disruptie (hfd 18 – 26)
De auteurs gebruiken deel 3 om het model toe te lichten. De 5 stappen uit het model zijn:

Stap 1. Creëer inzichten: open je ogen
Met zeven metaforen beschrijven zij de kansen en bedreigingen van digitalisering waarmee het management met andere ogen naar het eigen bedrijf kan leren kijken.
Stap 2. Impactanalyse: zijn we klaar voor de toekomst?
Per metafoor beschrijven Drivers of Transformation de veranderingen die de bedrijven momenteel ondervinden. Door het gebruik van een scorekaart met hierop alle Drivers en Metaforen komen zwakke plekken zichtbaar naar voren.
Stap 3. Scenario’s uitwerken: geef de toekomst vorm
Op basis van de geïdentificeerde zwakke plekken stel je scenario’s op voor de meest disruptieve Digital drivers. What-If scenario’s geven vervolgens een reeks van mogelijke toekomsten in helder beschreven scenario’s.
Stap 4. Businesscases
De voorlaatste stap zet ideeën om naar businesscases . Dit zijn concrete projecten die veelal direct van start kunnen gaan. Via een route van longlist naar shortlist komen bepaal je de uit te voeren projecten.
Stap 5. Trendwatching
Om er voor te zorgen dat de gestarte projecten succesvol zijn, dien je de ontwikkelingen op de voet te volgen. Hiervoor schrijven de auteurs continue terugkerende trendwatching voor. Gebruik RSS, Twitter, blogs en andere invloedrijke media om tijdig te kunnen bijsturen.4. Je bedrijf veranderen (hfd 27 t/m 37)
Een bestaande organisatie moet wel in staat zijn de bedachte projecten goed uit te voeren. De auteurs gaan er vanuit dat hiervoor waarschijnlijk organisatorische veranderingen nodig zijn. De meest opvallende voorstellen zijn de leeftijdstest en het digital leadership assessment. Met beide wordt het bestuur en management getoetst op aanwezige digitale skills en leeftijdsgrenzen. Menig bestuur zal deze toetsen niet doorstaan waarmee direct de gewenste discussie start over aanvulling met vers (jong) bloed.

5. De zeven metaforen, grondig uitgelicht (hfd 38 t/m 45)
In voorgaande hoofdstukken zijn de zeven metaforen genoemd en toegepast in het model. De auteurs hebben opzettelijk het zwaartepunt van de metaforen in een apart vijfde deel opgenomen om de lezer de mogelijkheid te geven eerst het volledige model door te nemen. Toch biedt dit deel een verdieping en achtergrond die wellicht al tijdens bestudering van het model nuttig is. Persoonlijk sprak The Gatekeeper mij erg aan en zie ik diverse nieuwe Gatekeepers om ons heen opkomen.

Tot slot

Het is de auteurs vergeven dat de kleurstelling bij de presentatie van de scorekaart onhandig is en enkele kromme zinnen afleiden van de boodschap. Het model en de gehanteerde metaforen zijn overzichtelijk gepresenteerd en goed uitgelegd. De uitdaging voor de lezers komt op het moment dat het model echt toegepast gaat worden. Maar ook zonder directe toepassing, is Digital Transformation een bron van inspiratie voor de benadering van de huidige uitdagingen. Alleen al de licht kritische houding ten opzichte van de huidige generatie bestuurders verdient een aanbeveling.

Over deze recensie
Deze boekrecensie is tevens verschenen op www.managementboek.nl, meer informatie over het boek of de auteurs is te vinden op www.digitaltransformationbook.com.

Filled Under: book review Posted on: 27 August 2016

Leading Image

Scrum – Novice to Ninja

David Green combineert een academische achtergrond in Sociologie en Organisatiekunde met zijn ervaringen in het veld als engineer in het boek Scrum: Novice to Ninja. Het boek is gericht op organisaties die Web- en Mobiele applicaties maken en heeft de professional met relatief weinig ervaring in het gebruik van Scrum op het oog.

Het boek Scrum: Novice to Ninja is tevens het eerste boek wat David Green publiceert. Hij schrijft echter al geruime tijd online artikelen en is een ervaren software engineer. In zijn boek staat de introductie van Scrum centraal en bedient hij de onervaren professional die met Scrum aan de slag wil.

Het verschil met andere boeken die Scrum beschrijven is de specifieke focus op het ontwikkelen van Web en Mobiele applicaties. In hoofdstuk 1 legt Green uit waarom juist deze domeinen zich met uitstek lenen voor de inzet van Scrum. Zo zijn aanpassingen ter ondersteuning van nieuwe browsers of mobiele devices vaak erg urgent. Ook gewenste communicatie-uitingen vragen vaak om ad-hoc werkzaamheden.

De rode draad van het boek is de introductie van Scrum in het fictieve bedrijf WithKittens.com. In hoofdstuk 2 introduceert Green het bedrijf met haar belangrijkste betrokkenen in deze Agile transitie. Vanuit de ogen van bijvoorbeeld een productmanager, een designer of een engineer, laat hij zien wat de huidige motivaties en verwachtingen zijn. Deze persona’s zijn goed gekozen en geven een realistische doorsnede van veel voorkomende teamrollen in organisaties.

Het theoretische kader van Scrum is de boodschap van de hoofdstukken 3, 4 en 5. De beschrijving volgt een logische volgorde van de gedefinieerde rollen, rituelen en gehanteerde artefacten. Wat de beschrijving luchtig houdt, is de speelse manier waarmee het framework in de dagelijkse praktijk wordt gepositioneerd. Concrete dagbeschrijvingen in hoofdstuk 3 geven een informeel en praktisch overzicht van de activiteiten in het leven van een Scrum-practitioner.

In de hoofdstukken 6, 7 en 8 gaat het fictieve bedrijf concreet met Scrum aan de slag en komen de onzekerheden en pijnpunten bij de toepassing aan de orde. Met korte dialogen tussen teamleden en praktische voorbeelden laat Green zien hoe het Scrum spel gespeeld wordt.

Hoofdstuk 9 richt zich op het finetunen en omzeilen van veelvoorkomende problemen. De titel van het hoofdstuk doet vermoeden dat de oplossingen voornamelijk gericht zijn op Web en Mobiele teams. Echter de suggesties en tips zijn in ieder domein van waarde. Welk team is niet gebaat bij ge-timeboxte rituelen of een minimum aan interrupties na de start van een sprint?

Zoals in Scrum retrospectives gebruikelijk is, zo blikt ook Green in hoofdstuk 10 terug. De persona’s, waarmee we eerder kennis hebben gemaakt, kijken terug op hun ervaringen met het gebruik van Scrum. Zij reflecteren op hun eerste reserveringen en geven aan wat zij hebben geleerd. Het meest interessant zijn de overblijvende frustraties en de wijzen hoe de verschillende persona’s hiermee omgaan. Deze zullen voor ervaren Scrum practitioners bekend voorkomen en voor de beginnende professionals een waarschuwing zijn.Hoofdstuk indeling:
1. Introductie van Scrum
2. Ontmoet het Team
3. Scrum Rollen
4. Scrum Rituelen
5. Scrum Artefacten
6. Het Scrum Contract
7. De levenscyclus van een Story
8. Werken met Scrum
9. Scrum voor Web en Mobile Team
10. Aanpassen aan Scrum

Green hanteert een ruime interpretatie van de officiële Scrum Guides en geeft er zijn eigen twist aan.
Een tekenend voorbeeld is het verschil in terminologie en zijn beschrijving van de Demo’s de Sprint Review in hoofdstuk 4. Is dat erg? Nee, zeker niet. Het geeft de lezer gewoonweg inzicht in de ervaringen en ideeën van de auteur. Het boek is hierdoor wel minder geschikt voor diegenen die zich willen voorbereiden op certificering als Scrum Master.

Conclusie: Scrum – Novice to Ninja is in toegankelijk Engels geschreven en geschikt voor iedereen met weinig ervaring met Scrum en zodoende een prima startpunt. De voorbeelden die de auteur projecteert op de medewerkers van WithKittens.com zijn uit de praktijk gegrepen en heb ik zelf bijna zonder uitzondering ervaren. Met 10 beknopte hoofdstukken in 160 bladzijden is het een prima boek om rustig in een weekend door te nemen.

Over deze recensie
Deze boekrecensie is tevens verschenen op www.managementboek.nl. Aangezien het betreffende boek in het Engels is, is een Engelse recensie wellicht passender. Bij voldoende tijd zal ik hem alsnog vertalen.

Cheers,
– Sjors Meekels

Note in English

This book review is in Dutch and is also published on www.managementboek.nl. The book is in English so it would make sense to write an English review. Again, when I do have some spare time I will make a translation

Filled Under: agile,book review,scrum,software development Posted on: 17 July 2016

Leading Image

Agile Project Management with Kanban

In zijn boek ‘Agile Project Management with Kanban’ deelt Eric Brechner zijn ervaringen met de introductie en het gebruik van Kanban bij het Microsoft Xbox platform. Hij borduurt voort op de groeiende populariteit van Kanban sinds 2010. Zijn doelgroep bestaat uit professionals van alle disciplines in software engineering met interesse voor praktische toepassing. Lezen en daarna zelf doen is zijn credo.

Voor sommigen zal de naam Eric Brechner bekend klinken, dat klopt. Eric Brechner is de auteur van het in 2007 verschenen boek ‘Hard Code’: een bundeling van interne columns over de softwareontwikkeling binnen Microsoft verschenen onder het pseudoniem I.M. Wright. Nu is hij terug met ‘Agile Project Management with Kanban’ en publiceert hij onder eigen naam. In zijn nieuwe boek staat het gebruik van Kanban bij zijn teams van Xbox bij Microsoft centraal.

Zonder er om heen te draaien wijst Brechner er in de inleiding op dat het boek bedoeld is voor professionals die geïnteresseerd zijn in een praktische toepassing van Kanban. Ben je op zoek naar meer achtergrondinformatie over de theorie en fundamentele uitgangspunten van Kanban, dan zijn er betere alternatieven.

  1. Brechner gebruikt het eerste hoofdstuk om het gebruik van Kanban in een organisatie te introduceren. Het is met name gericht op het overtuigen van management en bevat naast de argumentatie tevens een voorbeeldmemo ter ondersteuning.

  2. In het tweede hoofdstuk neem hij de lezer in 5 stappen mee in het opzetten van Kanban. Hij geeft voldoende informatie en handvatten om direct zelf aan de slag te gaan. Elegant kort is zijn vergelijking tussen Kanban-Scrum-Waterval en de wijze waarop deze technieken chaos beperken in stap 3 van het stappenplan. De uitleg over het gebruik van limieten aan Work in Progress en de werkwijze van het Kanbanbord is helder.

  3. De volgende hoofdstukken behandelen specifieke onderwerpen gericht op verschillende organisatorische kenmerken. Hoofdstuk 3 richt zijn pijlen op het halen van deadlines – een terugkerende uitdaging in softwareontwikkeling – en het informeren van management omtrent planning en de inzet van schattingstechnieken.

  4. Hoofdstuk 4 geeft een korte beschrijving van de introductie van Kanban bij een team dat de Waterval-methode gebruikt. Zonder grote verassingen neemt hij mogelijke weerstanden weg en focust hij zich met name op de voordelen van de transitie van Waterval naar Kanban.

  5. De inhoud van het volgende hoofdstuk roept bij Scrum-professionals een aantal vragen en vermoedelijk enige weerstand op, namelijk het vervangen van Scrum door Kanban. De voordelen van Kanban ten opzichte van Scrum zijn vrij summier beschreven. Brechner waardeert Scrum zeker, hij waardeert Kanban nog meer. Tekenend is zijn statement dat ‘Kanban de volgende evolutie van Scrum is’. Dit is natuurlijk, niet geheel onterecht, voer voor discussies met Scrum-aanhangers.

  6. Hoofdstuk 6 is redelijk technisch ingestoken en geeft een beknopte beschrijving van de inzet van verschillende branching, versioning en deployment strategieën. De interessante link met Kanban zijn de aanpassingen die hij inzet op het Kanbanbord en de gehanteerde flows.

  7. Het opschalen van Kanban naar grotere organisaties, zoals Microsoft, vraagt om extra aanpassingen. Aan dit onderwerp besteedt hoofdstuk 7 aandacht. Brechner tackelt bekende problemen bij opschalen zoals communicatie en afhankelijkheden tussen teams. De verschillende manieren om volgordelijkheden tussen teamactiviteiten inzichtelijk te maken zijn naast leerzaam, ook zeker in andere Agile-frameworks toepasbaar.

  8. Hoofdstuk 8 is geschreven door James Waletzky, een ervaren software engineer die voorheen werkzaam was in de Xbox teams. Hij beschrijft de integratie van het werken aan bugs met de doorontwikkeling van een product. Deze twee aspecten staan vaak op gespannen voet, vandaar de extra aandacht in een apart hoofdstuk. Voor diegenen die in productdevelopment werkzaam zijn, zijn de ‘troubleshooting’ voorbeelden zeer herkenbaar.

  9. Het laatste hoofdstuk, behandelt uitbreiding van Kanban met andere methodes en technieken zoals Lean, Theory of Constraints of Critical Chain. Dit hoofdstuk is met name bedoeld voor meer ervaren teams die de basisflow in de vingers hebben en zoeken naar verdere optimalisaties.


Per hoofdstuk zijn praktische checklist toegevoegd en bij een aantal hoofdstukken zijn interessante vraag-antwoord voorbeelden opgenomen. Met name de voorbeelden bereiden de lezer voor op vragen van mogelijke klanten, managers of teamgenoten. Nuttig om te weten is dat de rekenvoorbeelden en het genoemde memo online beschikbaar zijn. Hiermee heeft de lezer direct één op één de voorbeelden uit het boek te pakken.

Brechner’s achtergrond als engineer verklaart wellicht het veelvuldig gebruik van checklists, tips, formules en voorbeelden. Hoewel de gebruikte formules en voorbeelden niet complex zijn, lees je dit boek waarschijnlijk niet in één adem uit. Dat hoeft ook niet. De gekozen opzet, met hoofdstukken gericht op specifieke situaties, geeft de lezer de mogelijkheid snel door te bladeren naar de voor hem of haar relevante onderdelen.

Heb je behoefte aan een praktische leidraad in Kanban of ben je nieuwsgierig naar het ontwikkelproces bij een top gaming platform & multinational zoals Microsoft – dan ben je met Agile Project Management with Kanban aan het juiste adres.

Over deze recensie
Deze boekrecensie is tevens verschenen op www.managementboek.nl. Aangezien het betreffende boek in het Engels is, is een Engelse recensie wellicht passender. Bij voldoende tijd zal ik hem alsnog vertalen.

Cheers,
– Sjors Meekels

Note in English

This book review is in Dutch and is also published on www.managementboek.nl. The book is in English so it would make sense to write an English review. Again, when I do have some spare time I will make a translation

Filled Under: agile,book review,kanban,scrum,software development Posted on: 21 June 2016

Leading Image

Scrum wegwijzer – Gunther Verheyen

In 20 jaar tijd heeft Scrum zich bewezen en gevestigd als het de-facto standaard framework in het vakgebied van softwareontwikkeling. Ondanks dit grote succes bevinden veel organisaties zich nog volop in de Agile transitie. De ervaren professional in het veld heeft een blijvende behoefte aan een goed beknopt overzicht van het populaire framework. Voor beide doelgroepen is het boek Scrum wegwijzer – Een kompas voor de bewuste reiziger een handig hulpmiddel in hun reis door de wereld van Scrum.

In 2013 schreef Gunther Verheyen al het Engelstalige boekje Scrum Pocket Guide. Nu, drie jaar later, heeft hij een opgepoetste Nederlandse vertaling hiervan uitgebracht onder de titel Scrum Wegwijzer – Een kompas voor de bewuste reiziger. Verheyen zelf is momenteel werkzaam bij Scrum.org en bekend in Nederland en daarbuiten in het Agile werkveld als trainer, auteur en consultant.

In een kleine 90 bladzijden neemt hij de lezer in vier heldere hoofdstukken mee vanuit de oorsprong van Scrum naar de regels van het Framework zelf, gevolgd door de toepassing ervan. Het boek sluit af met een korte beschouwing over de toekomst van Scrum.

Hoofdstuk indeling:
1. Het Agile Paradigma
2. Scrum
3. Technieken versus regels
4. De toekomst van Scrum

De start van het Agile denken en de noodzaak om af te stappen van oude denkbeelden in de aansturing van kenniswerkers dient als basis voor hoofdstuk 1. Zonder af te dwalen schetst Verheyen de belangrijkste problemen en uitdagingen bij het invoeren van een Agile werkwijze. Met name de statements dat Agility geen eindtoestand is en een transitie niet is te plannen, zijn prikkelend.

In hoofdstuk 2 positioneert de auteur Scrum als een spel wat gespeeld wordt met als doel optimale controle te houden over software-ontwikkeling in turbulente omstandigheden. Net als bij andere spellen gelden regels waaraan alle deelnemers zich dienen te houden. Hoewel er niet veel regels zijn, vereist Scrum een grote discipline van de spelers. De opbrengst van deze regels en discipline is een ongekend potentieel aan motivatie, zelfsturing en probleemoplossend vermogen binnen de Scrum teams.

Nuttig en voor veel lezers wellicht een eyeopener, zijn de voorbeelden in hoofdstuk 3 van de verplichte regels ten opzichte van mogelijk inzetbare technieken. Juist de ruimte die teams hierin zelf kunnen nemen, biedt inzicht in de kracht en aanpasbaarheid van Scrum. Geregeld trappen meer ervaren professionals in de valkuil dat ze denken dat zaken ‘worden voorgeschreven’ vanuit Scrum. Enkel en alleen omdat ze bepaalde technieken in meerdere projecten hebben toegepast. Verheyen laat haarfijn zien waar de grenzen van de regels en de vrijheden zich in het spel bevinden.

Aan het eind van hoofdstuk 3 zijn enkele paragrafen gewijd aan het uitschalen van Scrum naar een groter verband, naar bijvoorbeeld meerdere teams of producten. Opvallend is dat bekende scaling frameworks als DAD, SAFe en LeSS ontbreken en zelfs Nexus, een initiatief vanuit Scrum.org, geen plek heeft gekregen. Wellicht is dit een bewuste keuze van de auteur. Een keus die in ieder geval zorgt dat de focus goed gericht blijft op Scrum.

In het laatste hoofdstuk geeft hij een korte verwachting van de ontwikkeling die Scrum de komende jaren in organisaties gaat maken. Stroomopwaarts, zoals hij het noemt, heeft Scrum de potentie om developmentteams te overstijgen en ook toepassing te vinden in management, productontwikkeling en zelfs in hele organisaties.Het boek is vlot geschreven en laat zo nu en dan de raakvlakken zien met andere Agile frameworks. De kracht van het boek is echter gelegen in de sterke focus op de spelregels van Scrum. Door de beknopte schrijfstijl en het feit dat het boek Nederlandstalig is, is het zeer toegankelijk voor zowel de beginnende Scrum-enthousiasts als de meer ervaren professional of manager die zijn parate kennis wil opfrissen. Een boekwerk wat zich prima in een avond laat uitlezen en inzichten geeft om er daarna concreet mee aan de slag te gaan!

Over deze recensie
Deze boekrecensie is tevens verschenen op www.managementboek.nl. Aangezien het betreffende boek in het Nederlands is, is een Engelse recensie niet direct passend. Bij voldoende tijd zal ik hem alsnog vertalen.

[edit 2019] Gunthers tweede editie is verschenen in het Engels, de Engelse review hiervan kun je hier vinden.

Cheers,
– Sjors Meekels

Note in English

This book review is in Dutch and is also published on www.managementboek.nl. Due to the fact that the book is in Dutch it did not make a lot of sense to write an English review. However an earlier version was released in 2013 and that was indeed in English. It was called Scrum – A Pocket Guide and is still available as well. If time permits I will also translate my review…..

[edit 2019] Gunthers’s next edition is in English and I gave it an English review, you can find it here.

Filled Under: agile,book review,scrum,software development Posted on: 22 May 2016

Mission statement

Setup, guide and coach high performing teams capable in delivering truly great software.

Be Awesome

How? Try to improve something small everyday..... In management, in coding or life.

Fail and letting fail

Failure is the only way to success, so fail fast and fail often, especially in software development.

Learn from anybody

Be aware that every colleague, teammember or friend is capable of something that you are not.